20 Ocak 2019 Pazar

Merkez Yönetmeliği

3095 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 —

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince "Jeotermal Enerji,Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

 

Kapsam

Madde 2 —

 

Bu Yönetmelik Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Research and Application Center for Geothermal Energy) tarafından yürütülecek ulusal ve uluslararası etkinlikleri kapsar. Ulusal etkinlikler SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri ve SDÜ Rektörlüğüne bağlı Uzaktan Algılama ve Uygulama Merkezi ile sıkı işbirliği içinde yürütülecektir. Bu işbirliğine ülkemizde bulunan üniversitelere bağlı ilgili konularda çalışan birimlerin yanında bu alanda çalışan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)/Ankara, Türkiye Elektrik A.Ş. (TEAŞ)/Ankara, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)/Ankara gibi kuruluşların katılımı sağlanacak ve ülkemizde jeotermal suların bulunduğu alanlar belirlenecek ve gerekli etütleri yapılarak bunlardan azami şekilde yararlanma ve uygulamaya sokma olanakları araştırılacaktır. Uluslararası çalışmalar bu konuda çalışan üniversiteler, araştırma enstitüleri ve özel kuruluşlarla ortak projeler çerçevesinde yürütülecektir. Bunun yanında "Göller Bölgesi"nin jeotermal enerji, maden ve içme suyu kaynakları potansiyeli tespit edilecek; maden ve içme sularının içilebilirliği araştırılacak ve bu suların kirlenmemesi için beslenme alanlarının korunması sağlanacaktır.

 

Tanımlar

Madde 3 —

 

Bu Yönetmelikte Süleyman Demirel Üniversitesi "Üniversite", Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü "Rektör" ve Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi "Merkez" olarak tanımlanmıştır.

 

Amacı

Madde 4 —

 

Merkezin başlıca amacı (i) jeotermal enerji alanında aktif ve fosil sistemleri bilimsel ve teknolojik yönden araştırmak, (ii) aktif ve fosil jeotermal sistemlerde yeni modeller geliştirmek, (iii) yeni jeotermal alanları belirlemek, (iv) ülkemizin jeotermal envanterini incelemek ve güncelleştirmek, (v) jeotermal enerji araştırmaları konusunda yeni gelişimleri devamlı izlemek ve uygulamaya sokmak, (vi) bulunan jeotermal suların yeni bilimsel teknolojiye uygun olarak kullanılmasını sağlamak (elektrik enerjisi, termal banyo, seralar, vs.), (vii) aktif ve fosil jeotermal sistemlerin araştırılması ve bunların uygulama alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine destek sağlamak ve (viii) jeotermal enerji veri bankası kurmak ve uygulayıcı kuruluşlara yardımcı olmak ve onları yönlendirmektir. Buna ek olarak (i) bulunulan bölgede maden suyu potansiyelini belirlemek, (ii) bunların içme suyu olarak kullanılabilirliğini araştırmak ve (iii) bu suların kirlenmemesi için beslenme alanlarının korunmasına destek sağlamaktır.

 

Merkez Organları

Madde 5 —

 

Merkezin organları, Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur.

 

Merkez Müdürü

Madde 6 —

 

Merkez Müdürü, merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir.

 

Madde 7 —

 

Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdür Yardımcıları da bulunmazsa, Yönetim Kurulu Üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Müdürün veya yardımcılarının üniversite dışı görevlendirme süreleri altı ayı geçmesi halinde, yerine yenisi atanır.

 

Müdürün Görevleri

Madde 8 —

 

(i) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, (ii) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, (iii) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek, (iv) Yurtiçi ve yurtdışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek ve (v) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmaktır.

 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 9 —

 

Yönetim Kurulu doğal üye olan Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer 4 üye Merkezin çalışma alanıyla ilgili (tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere) öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine müddeti doldurmak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla verilir.

 

Yönetim Kurulu Kararları

Madde 10 —

 

(i) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek, (ii) kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkez’in bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek ve karara bağlamak, (iii) mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak ve (iv) yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmaktır.

 

Kadrolar

Madde 11 —

 

Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

 

Destek Hizmetleri

Madde 12 —

 

Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 13 —

 

Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 14 —

 

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15 —

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.